B.Com.

2015 - 2016 2014 - 2015

 

 
2013 - 2014
2013 Sem. V Toppers
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
 
2009 - 2010
2008 Toppers
Vijay Gumani 86%
Miss. Vinaya Shanbogh 85%
Miss. Suvarna 80%
Miss. Madhura Inamdar 80%
Miss. Priyanka Shah 80%